Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Kansainväliset perheoikeudelliset asiat - Suomen suurlähetystö, Mexico : Konsulipalvelut : Kansainväliset perhe-oikeudelliset asiat

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Mexico

Embajada de Finlandia
Monte Pelvoux 111, piso 4, Col. Lomas de Chapultepec
11000 México D.F., México
Puh. +52-55-5540 6036, S-posti: sanomat.mex@formin.fi
Español | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Kansainväliset perheoikeudelliset asiat

Avioliiton solmiminen ja avioero

Suomessa katsotaan päteväksi avioliitto, joka on solmittu vieraan valtion viranomaisen edessä siinä valtiossa voimassa olevan lain mukaisesti. Meksikossa ainoastaan siviiliavioliitto on pätevä. Pohjoismaiden ulkopuolella tapahtuvaa vihkimistä varten Suomen kansalainen tarvitsee todistuksen oikeudesta solmia avioliitto ulkomaan viranomaisen edessä. Todistuksen saa sen paikkakunnan maistraatista tai seurakunnasta, jossa viimeksi on ollut kirjoilla. Suomen kansalaisen vieraassa valtiossa solmima avioliitto tulee rekisteröidä Suomeen. Sen voi tehdä suurlähetystön välityksellä.

Suomen suurlähetystössä ei voida vihkiä avioliittoon. Mikäli vihkiminen tapahtuu Meksikossa tulee ottaa yhteyttä sen paikkakunnan siviilirekisteriviranomaiseen (Registro Civil),  missä avioliitto on suunniteltu solmittavan tarvittavien asiakirjojen selvittämiseksi. Useimmat Meksikon viranomaiset vaativat ulkomailta tulevien asiakirjojen laillistamista apostille-todistuksella sekä virallista käännöstä espanjaksi. Suomalaiseen asiakirjaan saa apostolle-todistuksen vain Suomesta julkisen notaarin toimistosta.

Joillakin ulkomailla työskentelevillä suomalaisilla evankelisluterilaisen seurakunnan papeilla on oikeus vihkiä avioliittoon ulkomailla. Tällöin vihkiminen tapahtuu Suomen lain mukaan. Meksikoa lähimmät papit, joilla on vihkimisoikeus, ovat Yhdysvalloissa Dallasissa.

Lisätietoja Suomen evankelis-luterilaiselta kirkolta:

Ukomailla solmittu avioliitto saa laillisen pätevyyden Suomessa ilmoitusmenettelyllä. Asianomaisten tulee toimittaa maistraattiin alkuperäinen vihkitodistus ja sen virallinen käännös (suomi, ruotsi tai englanti). Alkuperäiseen vihkitodistukseen ja käännökseen tulee hankkia apostille-todistus tai legalisointi. Mukaan liitetään kopiot virallisista henkilötodistuksista sekä väestörekisterikeskuksen lomake "Ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta".

Suomen Méxicon-suurlähetystön toimialueen maista apostille-sopimukseen ovat liittyneet Meksiko, Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras ja Nicaragua.

Ulkomailla tuomittu avioero sitä vastoin ei ole lainvoimainen Suomessa pelkällä ilmoitusmenettelyllä, vaan ero tulee vahvistaa suomalaisessa tuomioistuimessa.

Isyyden tunnustaminen

Suomen ulkomaanedustustoilla ei ole toimivaltaa ottaa vastaan isyyden tunnustamista, mikäli koko perheen asuinpaikka on ulkomaat ja lapsi on syntynyt 1.2.2010 jälkeen. Näissä tapauksissa isyyden vahvistaminen tapahtuu paikallisen viranomaisen toimesta.

Vieraassa valtiossa annettu isyyspäätös, joka on voimassa siinä valtiossa missä se on annettu, tunnustetaan pääsääntöisesti Suomessa ilman eri vahvistusta. Maistraatit merkitsevät ulkomaiseen päätökseen perustuvan isyyssuhteen väestötietojärjestelmään, jos se maistraatin harkinnan mukaan täyttää tunnustamisen edellytykset.

Kun halutaan rekisteröidä Suomessa ulkomainen isyyspäätös, tulee se toimittaa maistraatille asianmukaisesti laillistettuna (apostille/legalisointi) sekä käännettynä.  Myös väestörekisteriote, joka on viranomaisen antama, laillistettu ja käännetty on riittävä. Riittäväksi selvitykseksi ei kuitenkaan voida katsoa asiakirjaa (syntymätodistusta), jossa isäksi merkitseminen on perustunut ainoastaan äidin antamaan ilmoitukseen.

Ulkoasiainhallinto antaa virka-apua Suomen sosiaaliviranomaisille isyyden tunnustamisessa, mikäli lausuman antaja tai hyväksyjä asuu ulkomailla. Sosiaaliviranomainen toimittaa asiakirjat ulkoministeriön konsuliasioiden yksikköön virka-apupyynnöin, josta asiakirjat toimitetaan edelleen Méxicon suurlähetystöön.

Lapsen elatusapu ja elatusavun perintä ulkomailta

Kansainväliset elatusavun perintään liittyvät keskusviranomaistehtävät kuuluvat oikeusministeriölle. Konsulipalvelulain mukaan elatussopimusten välittäminen edustustojen kautta ulkomailla asuvan vanhemman allekirjoitettavaksi ei ole ulkoministeriön lakisääteinen tehtävä, joten ulkoministeriö ja edustustot eivät toimi välittävänä viranomaisena näissä asioissa.

Elatusvelvollisella on kuitenkin mahdollisuus olla oma-aloitteisesti yhteydessä edustustoon saadessaan elatussopimusasiakirjat lastenvalvojalta ja varata aika edustustossa elatussopimuksen allekirjoittamiseksi. On kuitenkin huomattava, että isyysasian yhteydessä olevat elatussopimus tai lapsen huolto- ja tapaamisoikeutta koskevat sopimusasiakirjat hoidetaan edelleen.

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat sopimukset

Ulkoministeriö antaa Suomen sosiaaliviranomaisille virka-apua huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen tekemiseksi silloin, kun toinen vanhemmista asuu ulkomailla. Sosiaaliviranomainen toimittaa tarvittavat asiakirjat ulkoministeriön konsuliasioiden yksikköön, josta ne toimitetaan edelleen  edustustoon,.

Lastensuojelukysymykset

Ulkoministeriö voi toisen viranomaisen tai lapsen huoltajan pyynnöstä avustaa lapsen olosuhteiden selvittämiseksi ulkomailla silloin, kun asia ei kuulu muun viranomaisen toimivaltaan. Ulkoministeriö tekee lastensuojeluasioissa yhteistyötä sosiaali- ja terveysministeriön sekä Suomen lastensuojeluviranomaisten kanssa.

Kansainväliset adoptiot

Ulkoministeriö antaa yleistä neuvontaa kansainvälisissä adoptioasioissa. Suomessa asuvan henkilön, joka harkitsee kansainvälistä adoptiota, on pyydettävä kansainvälistä lapseksiottamispalvelua palvelunantajalta.

Kansainvälistä lapseksiottamispalvelua antavat seuraavat yhteisöt:

 • Helsingin kaupungin sosiaalilautakunta 
  Toinen linja 4 A, 00530 Helsinki, puh. (09) 310 4011
 • Interpedia ry. 
  Koulukatu 10 B 65100 Vaasa, puh. (06) 3209740
 • Pelastakaa lapset ry. 
  Lapinrinne 2, PL 177, 00180 Helsinki, puh. (09) 694 0422


Kansainvälinen lapsikaappaus

Kansainvälisestä lapsikaappauksesta on yleensä kyse silloin, kun

 • lapsi on viety ilman huoltajan suostumusta ulkomaille tai jätetty sieltä palauttamatta tapaamisoikeuden jälkeen
 • lapsi on asunut pysyvästi Suomessa (kansalaisuudella ei ole merkitystä)
 • lapsi on alle 16 -vuotias

Lapsikaappausta hoitava viranomainen määräytyy sen mukaan, mihin valtioon lapsi on viety. Jos lapsi on viety Haagin kansainväliseen lapsikaappaussopimukseen kuuluvaan valtioon (Meksiko, Belize  sekä Trinidad ja Tobago), oikeusministeriö avustaa kaappauksen selvittämisessä ja antaa ohjeita palautushakemuksen tekemiseksi. Mikäli lapsi on viety Haagin kansainväliseen lapsikaappaussopimukseen kuulumattomaan valtioon (Barbados, Dominikaaninen tasavalta, Haiti, Jamaika ja Kuuba), ulkoministeriö avustaa kaappauksen selvittämisessä.

Mikäli lapsen olinpaikka on tuntematon tai on epäselvää mihin valtioon lapsi on viety, tulee ottaa yhteyttä kotipaikan poliisiin. Poliisi voi tehdä keskusrikospoliisin kautta olinpaikkaetsintäkuulutuksen.

Lisätietoja

Esite kansainvälisestä lapsikaappauksesta (Oikeusministeriö)

Haagin kansainvälisistä lapsikaappauksista tehty yksityisoikeuden alaa koskeva yleissopimus kansainvälisestä lapsikaappauksesta, eli Haagin lapsikaappaussopimus (SopS n:o57/1994, Finlex)

Yhteystietoja

Oikeusministeriö 
PL 25, 00023 Valtioneuvosto 
puh. +358 295 16001
faksi +358 9 1606 7730
sähköposti: oikeusministerio(at)om.fi

Ulkoministeriö 
Konsuliasioiden yksikkö 
PL 176, 00161 Helsinki 
puh. +358 295 350 000 
faksi: +358 9 160 557 55
sähköposti: KPA-10(at)formin.fi

Kaapatut Lapset ry.
Malmin Kauppatie 26, 4.krs
00700 Helsinki
sähköposti: toimisto(at)kaapatutlapset.fi

Tulosta

Päivitetty 6.2.2019


© Suomen suurlähetystö, Meksiko | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot