Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Kansainväliset perheoikeudelliset asiat - Suomen suurlähetystö, Mexico : Konsulipalvelut : Kansainväliset perhe-oikeudelliset asiat

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Mexico

Embajada de Finlandia
Monte Pelvoux 111, piso 4, Col. Lomas de Chapultepec
11000 México D.F., México
Puh. +52-55-5540 6036, S-posti: sanomat.mex@formin.fi
Español | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Kansainväliset perheoikeudelliset asiat

Avioliiton solmiminen ja avioero

Suomessa katsotaan päteväksi avioliitto, joka on solmittu vieraan valtion viranomaisen edessä siinä valtiossa voimassa olevan lain mukaisesti. Meksikossa ainoastaan siviiliavioliitto on pätevä. Pohjoismaiden ulkopuolella tapahtuvaa vihkimistä varten Suomen kansalainen tarvitsee todistuksen oikeudesta solmia avioliitto ulkomaan viranomaisen edessä. Todistuksen saa sen paikkakunnan maistraatista tai seurakunnasta, jossa viimeksi on ollut kirjoilla. Suomen kansalaisen vieraassa valtiossa solmima avioliitto tulee rekisteröidä Suomeen. Sen voi tehdä suurlähetystön välityksellä.

Suomen suurlähetystössä ei voida vihkiä avioliittoon. Mikäli vihkiminen tapahtuu Meksikossa tulee ottaa yhteyttä sen paikkakunnan siviilirekisteriviranomaiseen (Registro Civil),  missä avioliitto on suunniteltu solmittavan tarvittavien asiakirjojen selvittämiseksi. Useimmat Meksikon viranomaiset vaativat ulkomailta tulevien asiakirjojen laillistamista apostille-todistuksella sekä virallista käännöstä espanjaksi. Suomalaiseen asiakirjaan saa apostolle-todistuksen vain Suomesta julkisen notaarin toimistosta.

Joillakin ulkomailla työskentelevillä suomalaisilla evankelisluterilaisen seurakunnan papeilla on oikeus vihkiä avioliittoon ulkomailla. Tällöin vihkiminen tapahtuu Suomen lain mukaan. Meksikoa lähimmät papit, joilla on vihkimisoikeus, ovat Yhdysvalloissa Dallasissa.

Lisätietoja Suomen evankelis-luterilaiselta kirkolta:

Ukomailla solmittu avioliitto saa laillisen pätevyyden Suomessa ilmoitusmenettelyllä. Asianomaisten tulee esittää suurlähetystössä alkuperäinen vihkitodistus, joka on apostilloitu ja käännetty englanniksi, todistaa henkilöllisyytensä sekä täyttää väestörekisterikeskuksen kaavake "Ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta". Avioliiton voi rekisteröidä myös Suomessa, silloinkin vihkitodistus tulee olla apostilloitu (Meksiko, Barbados, Belize, Dominikaaninen Tasavalta, Trinidad ja Tobago) tai legalisoitu (Kuuba, Haiti, Jamaika) alkuperämaassa ja käännetty englanniksi, suomeksi tai ruotsiksi

Ulkomailla tuomittu avioero sitä vastoin ei ole lainvoimainen Suomessa pelkällä ilmoitusmenettelyllä, vaan ero tulee vahvistaa suomalaisessa tuomioistuimessa.

Isyyden tunnustaminen

Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyden tunnustaminen otetaan vastaan suurlähetystössä. Tunnustus tulee tehdä Suomen viranomaisille erikseen, Meksikon viranomaisille tehty isyyden tunnustus ei ole sellaisenaan pätevä Suomessa. Suomessa isyyden tunnustuksen voi tehdä lapsenvalvojan luona, yleensä äidin viimeisen kotikunnankunnan sosiaalivirastossa.

Ulkoasiainhallinto antaa virka-apua Suomen sosiaaliviranomaisille isyyden tunnustamisessa, mikäli lausuman antaja tai hyväksyjä asuu ulkomailla. Jos lausuman antaja tai hyväksyjä asuu Meksikossa, Barbadoksella, Belizessä, Haitissa, Dominikaanisessa Tasavallassa, Kuubassa, tai Trinidad ja Tobagolla tunnustamislausuma voidaan ottaa vastaan Suomen suurlähetystössä Meksikossa. Sosiaaliviranomainen toimittaa asiakirjat ulkoasiainministeriön konsuliasioiden yksikköön virka-apupyynnöin, josta asiakirjat toimitetaan edelleen Mexicon suurlähetystöön. 

Lapsen vanhemmat voivat kääntyä isyyden tunnustamiseksi myös suoraan suurlähetystön puoleen, jos ainakin jompikumpi heistä on Suomen kansalainen. Isyyden tunnustaminen vaatii aina henkilökohtaisen käynnin suurlähetystössä. Vanhempien tulee sopia tapaamisesta etukäteen suurlähetystön kanssa.

Isyyden tunnustamista varten tarvitaan seuraavat todistukset:

 • lapsen syntymätodistus josta ilmenevät vanhempien nimet 
 • kansalaisuustodistus kansalaisuudesta jos lapsi on myös muun maan kansalainen 
 • kopiot vanhempien passeista tai henkilökorteista 

Lapsen rekisteröinti Suomen väestörekisteriin voidaan tehdä samanaikaisesti isyyden tunnustuksen kanssa. Tunnustamisen tapahduttua suurlähetystö toimittaa asiakirjat ministeriöön edelleen lastenvalvojalle välitettäväksi. Isyyden tunnustaminen on pätevä vasta kun maistraatti on sen hyväksynyt. 

Lapsen elatusapu ja elatusavun perintä ulkomailta

Lapsen elatusapua koskevassa asiassa ulkoasiainministeriö antaa virka-apua Suomen sosiaaliviranomaisille silloin, kun toinen vanhemmista asuu ulkomailla. Sosiaaliviranomainen toimittaa tarvittavat asiakirjat ulkoasiainministeriön konsuliasioiden yksikköön, josta ne toimitetaan edelleen edustustoon, Meksikon, Barbadosin, Belizen, Dominikaanisen Tasavallan, Haitin, Jamakan, Kuuban sekä Trinidad ja Tobagon tapauksessa Suomen suurlähetystöön Meksikossa. Suurlähetystö on yhteydessä lapsen vanhempaan asian hoitamiseksi.

Elatussopimus tulee täytäntöönpanokelpoiseksi kun sosiaalilautakunta on sen vahvistanut. 

Ulkoasiainministeriö antaa myös virka-apua Suomen sosiaaliviranomaisille elatusavun perimiseksi ulkomailta.

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat sopimukset

Ulkoasiainministeriö antaa Suomen sosiaaliviranomaisille virka-apua huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen tekemiseksi silloin, kun toinen vanhemmista asuu ulkomailla. Sosiaaliviranomainen toimittaa tarvittavat asiakirjat ulkoasiainministeriön konsuliasioiden yksikköön, josta ne toimitetaan edelleen  edustustoon,  Meksikon, Barbadosin, Belizen, Dominikaanisen Tasavallan, Haitin, Jamaikan, Kuuban sekä Trinidad ja Tobagon tapauksessa Suomen suurlähetystöön Meksikossa. Suurlähetystö on yhteydessä lapsen vanhempaan asian hoitamiseksi. 

Lastensuojelukysymykset

Ulkoasiainministeriö voi toisen viranomaisen tai lapsen huoltajan pyynnöstä avustaa lapsen olosuhteiden selvittämiseksi ulkomailla silloin, kun asia ei kuulu muun viranomaisen toimivaltaan. Ulkoasiainministeriö tekee lastensuojeluasioissa yhteistyötä sosiaali- ja terveysministeriön sekä Suomen lastensuojeluviranomaisten kanssa. 

Kansainväliset adoptiot

Ulkoasiainministeriö antaa yleistä neuvontaa kansainvälisissä adoptioasioissa. Suomessa asuvan henkilön, joka harkitsee kansainvälistä adoptiota, on pyydettävä kansainvälistä lapseksiottamispalvelua palvelunantajalta.

Kansainvälistä lapseksiottamispalvelua antavat seuraavat yhteisöt:

 • Helsingin kaupungin sosiaalilautakunta 
  Toinen linja 4 A, 00530 Helsinki, puh. (09) 310 4011
 • Interpedia ry. 
  Koulukatu 10 B 65100 Vaasa, puh. (06) 3209740
 • Pelastakaa lapset ry. 
  Lapinrinne 2, PL 177, 00180 Helsinki, puh. (09) 694 0422.

Kansainvälinen lapseksiottamisasioiden lautakunta myöntää luvat kansainväliseen adoptioon. Silloin kun henkilö asuu pysyvästi ulkomailla, adoptioprosessiin sovelletaan lähtökohtaisesti asuinmaan lainsäädäntöä.

Lisätietoja


Kansainvälinen lapsikaappaus

Kansainvälisestä lapsikaappauksesta on yleensä kyse silloin, kun

 • lapsi on viety ilman huoltajan suostumusta ulkomaille tai jätetty sieltä palauttamatta tapaamisoikeuden jälkeen
 • lapsi on asunut pysyvästi Suomessa (kansalaisuudella ei ole merkitystä)
 • lapsi on alle 16 -vuotias

Lapsikaappausta hoitava viranomainen määräytyy sen mukaan, mihin valtioon lapsi on viety. Jos lapsi on viety Haagin kansainväliseen lapsikaappaussopimukseen kuuluvaan valtioon (Meksiko, Belize  sekä Trinidad ja Tobago), oikeusministeriö avustaa kaappauksen selvittämisessä ja antaa ohjeita palautushakemuksen tekemiseksi. Mikäli lapsi on viety Haagin kansainväliseen lapsikaappaussopimukseen kuulumattomaan valtioon (Barbados, Dominikaaninen Tasavalta, Haiti, Jamaika ja Kuuba), ulkoasiainministeriö avustaa kaappauksen selvittämisessä. 

Mikäli lapsen olinpaikka on tuntematon tai on epäselvää mihin valtioon lapsi on viety, tulee ottaa yhteyttä kotipaikan poliisiin. Poliisi voi tehdä keskusrikospoliisin kautta olinpaikkaetsintäkuulutuksen.

Lisätietoja

Esite kansainvälisestä lapsikaappauksesta (Oikeusministeriö)

Haagin kansainvälisistä lapsikaappauksista tehty yksityisoikeuden alaa koskeva yleissopimus kansainvälisestä lapsikaappauksesta, eli Haagin lapsikaappaussopimus (SopS n:o57/1994, Finlex)

Yhteystietoja

Oikeusministeriö 
Kansainvälinen yksikkö 
PL 25, 00023 Valtioneuvosto 
puh. (09) 160 03 
fax. (09) 1606 7524 
sähköposti: central.authority@om.fi

Ulkoasiainministeriö 
Konsuliasioiden yksikkö 
PL 176, 00161 Helsinki 
Puh: (09) 160 05 
Fax: (09) 1605 5755 
Sähköposti: oik32@formin.fi

Kaapatut Lapset ry.
Stenbäckinkatu 22 B 6, 
00250 Helsinki 
Puh. (09) 587 4401, 044-529 080

TulostaJaa kirjanmerkki

Päivitetty 23.2.2012


© Suomen suurlähetystö, Meksiko | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot